O NAMA
ŠKOLSKI ODBOR

Na osnovu Statuta škole i člana 57. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Školski odbor kao organ upravljanja ustanove radi tokom godine na sledećim poslovima i zadacima koji su u njegovoj nadležnosti:

 • Donosi statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • Donosi školski program (u daljem tekstu: program obrazovanja i vaspitanja), razvojni plan, godišnji plan rada, usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
 • Utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;
 • Donosi finansijski plan ustanove, u skladu sa zakonom;
 • Usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi;
 • Raspisuje konkurs i bira direktora;
 • Razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 • Donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju;
 • Odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom
 • Dodeljuje nagrade učenicima škole
 • Brine se o potpunom, blagovremenom i tačnom informisanju zaposlenih o pitanjima značajnim za rad i život škole.
 • Odlučuje po žalbi u drugom stepenu, odnosno prigovoru na rešenje direktora.
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Školski odbor broji 9 članova po tri predstavnika: lokalne samouprave, Saveta roditelja škole i zaposlenih u školi. Sednicama školskog odbora bez prava odlučivanja pristvuju: direktor škole, predstavnik sindikata, predstavnik Đačkog parlamenta i sekretar škole u svojstvu.


LINKOVI