ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2017/2018. ГОД. ОШ “ЂУРО СТРУГАР“ ОБАВЉАЋЕ СЕ ОД 1. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ ДО 31. МАЈА 2017. ГОДИНЕ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ: 8,00-14,00 ЧАСОВА, А УТОРКОМ КОД ПЕДАГОГА ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ: 14,00-18,00 ТЕСТИРАЊЕ ДЕЦЕ У ЦИЉУ ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ВРШИЋЕ ПЕДАГОГ ШКОЛЕ У СКЛАДУ СА ЗАКАЗАНИМ ТЕРМИНОМ ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕТЕТА У ШКОЛУ.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД:

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

3. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ

КОЛЕКТИВ ОШ ”ЂУРО СТРУГАР” ЖЕЛИ УСПЕШНО ШКОЛОВАЊЕ И СРЕЋНО ОДРАСТАЊЕ БУДУЋИМ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА!

OSNOVNA PITANJA  O  UPISU  UČENIKA  U   PRVI  RAZRED  OSNOVNE ŠKOLE

Kada je roditelј obavezan da upiše dete u prvi razred osnovne škole?

Prema Zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Tako se školske 2017/2018. godine upisuju sva deca rođena od 1. marta 2010. godine do 1. marta 2011. godine. Roditelјi ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

          Odnosno, upis deteta u školu jeste obaveza svakog roditelјa/staratelјa koji je dužan da je ispuni u periodu od 1. aprila  do najkasnije  31. maja kalendarske godine u kojoj će, u trenutku početka školske godine, njegovo dete imati najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Za očekivati je da su roditelјi upućeni u uzrast sopstvenog deteta, ali, za svaki slučaj, na obavezu upisa podsetiće ih nadležni organ lokalne samouprave: opština vodi evidenciju o deci sa boravištem na svojoj teritoriji, i jednom godišnje obaveštava roditelјe i škole o deci koja su stasala za školovanje.

           S druge strane, škola obaveštava roditelјe i opštinu o deci koja su stasala za upis, ali nisu upisana u školu, i to čini u najkasnije 15 dana od isteka upisnog roka. Kad nadležni organ opštine primi to obaveštenje, podnosi prekršajnu prijavu protiv roditelјa.

Raniji i kasniji upis

           U prvi razred se upisuje dete koje do početka škole ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. U prvi razred se može upisati  i dete mlađe od šest i po godina  ukoliko psiholog (saradnik škole  iz druge ustanove) proceni da je spremno za pohađanje nastave – ali i kasnije od propisanog roka, ako postoje opravdani razlozi za to (na primer, bolest deteta). Ako razlozi nestanu pre nego što dete dosegne uzrast od osam i po godina, ono će biti upisano u prvi razred; ako nestanu nakon tog vremena, dete će moći da upiše razred koji odgovara nivou znanja i sposobnosti koje poseduje u tom trenutku.

             Ispitivanje deteta sa motoričkim, čulnim, govornim i ostalim razvojnim  smetnjama  vrši se na način na koji dete može optimalno da odgovori. Ispitivanje sprovodi tim stručnjaka saradnika iz druge ustanove na koju se upućuje roditelј deteta.

U koju osnovnu školu roditelј upisuje svoje dete?

Dete se upisujete u osnovnu školu kojoj po mestu stanovanja teritorijalno pripada, o čemu se možete raspitati u samim školama. Svaka škola ima tačno određeno područje i dužna je da upiše svako dete sa svog područja, bez obzira na broj već upisanih učenika. 

          Odnosno, roditelј može da izabere osnovnu školu u kojoj će njegovo dete pohađati nastavu. Škola je, s druge strane, obavezna da upiše svako dete koje ima prebivalište na području škole, a druga deca biće primlјena ako postoje prostorne ili kadrovske mogućnosti za to. Roditelјi treba da podnesu zahtev školi za koju su se odlučili najkasnije do 1. februara kalendarske godine u kojoj upisuju dete da postoji potreba za dodatnom podrškom za obrazovanje.

Da li postoji mogućnost da se dete upiše u osnovnu školu kojoj teritorijalno ne pripada?

Roditelјi koji žele da upišu dete u školu kojoj teritorijalno ne pripadaju mogu izabranoj školi da podnesu zahtev (sekretaru škole) najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis. U zahtevu se navode razlozi za ovakav izbor škole. Ovi zahtevi se uzimaju u razmatranje nakon što se upišu deca koja teritorijalno pripadaju školi i kada se proceni da škola ima mogućnosti da primi još učenika.

Šta je neophodno od dokumenata za upis deteta u prvi razred osnovne škole? 

Prilikom upisa deteta u I razred roditelј je dužan da donese sva neophodna dokumenta sekretaru škole. Tada se zakazuje ispitivanje deteta upisanog u školu  koju vrši  pedagog škole.

         Prilikom prijave u cilјu upisa deteta u školu, roditelј podnosi sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis ili fotokopiju koja može biti starija od 6 meseci)
 • potvrdu da je dete pohađalo obavezni pripremni predškolski program u trajanju najmanje 4 sata u toku 9 meseci - koju dobija od predškolske ustanove koju je dete pohađalo
 • dokaz o zdravstvenom pregledu deteta
 • dokaz o prebivalištu roditelјa/ staratelјa deteta

Ispitivanje deteta

          Nakon upisa koje obavlјa sekretar ustanove, školski pedagog ispituje različite sposobnosti deteta, kako bi utvrdio da li je u potpunosti spremno za pohađanje nastave. Ovo ispitivanje obavlјa se na maternjem jeziku deteta. Ako je potrebno, škola je dužna da obezbedi prevodioca.

Da li postoji mogućnost odlaganja upisa u prvi razred ?

Odlaganje upisa postoji  u slučajevima kada postoje zdravstveni razlozi za to, a to preporuči lekar specijalista koji leči dete.          

             Odnosno, u određenim slučajevima /kada je to u najbolјem interesu deteta/, u skladu sa članom 23.  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane pedagoga i/ili psihologa, a na osnovu mišlјenja interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.

Na koji način se utvrđuje da li će učenik pohađati  inkluzivni nastavni proces?

          Ispitivanjem deteta pri upisu u prvi razred mogu se uočiti eventualne teškoće budućeg prvaka u učenju i prilagođavanju na školu, a takođe i njegove sklonosti  i darovitost.

          U tom slučaju, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje.

          Odnosno, nakon ispitivanja, školski inkluzivni tim može da utvrdi:

 • da je dete potpuno spremno za pohađanje nastave;
 • da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana koji bi detetu olakšao obrazovanje;
 • da postoji potreba za dodatnom podrškom za obrazovanje.

Da li postoji prevremeni upis u prvi razred i na koju se decu prevremeni upis odnosi ?

Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se u školskoj 2017/2018. godini odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 20011. godine.
Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu koju vrši psiholog. Na osnovu mišlјenja psihologa (saradnika iz druge ustanove) škola može da preporuči: upis deteta u prvi razred ili odlaganje polaska u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

 Strukturiranje odelјenja

        Nakon testiranja, stručni saradnik pristupa strukturiranju odelјenja u  cilјu dobijanja približno jednakih odelјenja po sastavu u pogledu svih značajnih činilaca kao što su:

 • broj učenika u odelјenju;
 • približno ujednačen broj  dečaka i devojčica u odelјenju;
 • intelektualne sposobnosti, psihofizičke karakteristike učenika ...
 • obrazovanje roditelјa;
 • socijalno - ekonomski  uslovi u kojima učenik živi i sl.

Zašto je, između ostalog važno prepustiti stručnoj službi škole strukturiranje odelјenja?

  Pored toga što je to u opisu posla stručnog saradnika, ističemo važnost i sledećeg:

Učitelјi i učenici  rade u približno jednakim uslovima;

 • Svi učitelјi su jednako osposoblјeni za  pedagoški rad, odnosno, poseduju profesionalne kompetencije za rad sa decom.

 Koji se predmeti izučavaju u prvom razredu osnovne škole?

Postoje osnovni i izborni nastavni predmeti.

 Osnovni nastavni predmeti  koji se izučavaju u prvom razredu su:

- Srpski jezik
- Matematika
- Engleski jezik
- Svet oko nas
- Likovna kultura
- Muzička kultura
- Fizičko vaspitanje

Prva grupa izbornih predmeta obuhvata sledeće nast. predmete:

- Verska nastava
- Građansko vaspitanje

Druga grupa izbornih predmeta obuhvata sledeće nast. predmete:

- Narodna tradicija
- Čuvari prirode
- Od igračke do računara

U pogledu izbornih predmeta, na početku školske godine roditelј deteta se opredelјuje za dva, jedan iz prve grupe obaveznih izbornih i jedan iz druge grupe izbornih predmeta.

Koliki je nedelјni fond časova u prvom razredu?

UKUPAN FOND časova u prvom razredu na nedelјnom nivou iznosi: 21.

Najveći fond časova ili broj časova u toku jedne radne nedelјe imaju osnovni predmeti: srpski jezik i matematika, po 5 časova nedelјno. Sledi fizičko vaspitanje sa 3 časa nedelјno, engleski jezik i svet oko nas sa  po 2 časa, muzička i likovna kultura sa po jednim časom nedelјno. Sa po jednim časom nedelјno su zastuplјena i dva izabrana izborna predmeta.

Pored časova redovne nastave, za učenike prvake koji sporije napreduju u učenju  organizuje se i  dopunska nastava iz određenih nastavnih  predmeta. Takođe, jednom nedelјno po potrebi  se održava i čas odelјenjskog starešine a u toku godine se organizuje i nastava u prirodi, posete i izleti van ustanove.

Izbor udžbenika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  RS donosi odluku o nabavci i izboru  udžbenika za učenike prvog razreda.

Kako se sprovodi ocenjivanje učenika u prvom razredu?

Opisno (saopštava se usmeno i u pisanoj formi);

Postignuća učenika prvog razreda prate se periodično – sistematskim  posmatranjem, kroz razgovor, testiranjem...

 

Ko brine o bezbednosti učenika škole, tj. kako se ono sprovodi?

Tim za zaštitu učenika od nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja

Školski policajac

Video nadzor

Dežurni nastavnici

Učitelјi i svi zaposleni u školi koji se staraju za bezbednost  učenika škole.

 

Tekst pripremila:
Aleksandra Bubalo,
pedagog škole


LINKOVI