ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2017/2018. ГОД. ОШ “ЂУРО СТРУГАР“ ОБАВЉАЋЕ СЕ ОД 2. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ ДО 31. МАЈА 2018. ГОДИНЕ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ: 8,00-14,00 ЧАСОВА, А ТЕСТИРАЊЕ ДЕЦЕ У ЦИЉУ ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ВРШИЋЕ ПЕДАГОГ ШКОЛЕ У СКЛАДУ СА ЗАКАЗАНИМ ТЕРМИНОМ ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕТЕТА У ШКОЛУ. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД:

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

3. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ

КОЛЕКТИВ ОШ ”ЂУРО СТРУГАР” ЖЕЛИ УСПЕШНО ШКОЛОВАЊЕ И СРЕЋНО ОДРАСТАЊЕ БУДУЋИМ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА!

ОСНОВНА ПИТАЊА О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?

Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Тако се школске 2018/2019. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2011. године до 1. марта 2012. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Односно, упис детета у школу јесте обавеза сваког родитеља/старатеља који је дужан да је испуни у периоду од 1. априла до најкасније 31. маја календарске године у којој ће, у тренутку почетка школске године, његово дете имати најмање шест и по, а највише седам и по година. За очекивати је да су родитељи упућени у узраст сопственог детета, али, за сваки случај, на обавезу уписа подсетиће их надлежни орган локалне самоуправе: општина води евиденцију о деци са боравиштем на својој територији, и једном годишње обавештава родитеље и школе о деци која су стасала за школовање.

С друге стране, школа обавештава родитеље и општину о деци која су стасала за упис, али нису уписана у школу, и то чини у најкасније 15 дана од истека уписног рока. Кад надлежни орган општине прими то обавештење, подноси прекршајну пријаву против родитеља.

Ранији и каснији упис

У први разред се уписује дете које до почетка школе има најмање шест и по, а највише седам и по година. У први разред се може уписати и дете млађе од шест и по година уколико психолог (сарадник школе из друге установе) процени да је спремно за похађање наставе – али и касније од прописаног рока, ако постоје оправдани разлози за то (на пример, болест детета). Ако разлози нестану пре него што дете досегне узраст од осам и по година, оно ће бити уписано у први разред; ако нестану након тог времена, дете ће моћи да упише разред који одговара нивоу знања и способности које поседује у том тренутку.

Испитивање детета са моторичким, чулним, говорним и осталим развојним сметњама врши се на начин на који дете може оптимално да одговори. Испитивање спроводи тим стручњака сарадника из друге установе на коју се упућује родитељ детета.

У коју основну школу родитељ уписује своје дете?

Дете се уписујете у основну школу којој по месту становања територијално припада, о чему се можете распитати у самим школама. Свака школа има тачно одређено подручје и дужна је да упише свако дете са свог подручја, без обзира на број већ уписаних ученика. 

Односно, родитељ може да изабере основну школу у којој ће његово дете похађати наставу. Школа је, с друге стране, обавезна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе, а друга деца биће примљена ако постоје просторне или кадровске могућности за то. Родитељи треба да поднесу захтев школи за коју су се одлучили најкасније до 1. фебруара календарске године у којој уписују дете да постоји потреба за додатном подршком за образовање.

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада?

Родитељи који желе да упишу дете у школу којој територијално не припадају могу изабраној школи да поднесу захтев (секретару школе) најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. У захтеву се наводе разлози за овакав избор школе. Ови захтеви се узимају у разматрање након што се упишу деца која територијално припадају школи и када се процени да школа има могућности да прими још ученика.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе? 

Приликом уписа детета у И разред родитељ је дужан да донесе сва неопходна документа секретару школе. Тада се заказује испитивање детета уписаног у школу коју врши педагог школе.

Приликом пријаве у циљу уписа детета у школу, родитељ подноси следећа документа:

извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопију која може бити старија од 6 месеци)

потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци - коју добија од предшколске установе коју је дете похађало

доказ о здравственом прегледу детета

доказ о пребивалишту родитеља/ старатеља детета

Испитивање детета

Након уписа које обавља секретар установе, школски педагог испитује различите способности детета, како би утврдио да ли је у потпуности спремно за похађање наставе. Ово испитивање обавља се на матерњем језику детета. Ако је потребно, школа је дужна да обезбеди преводиоца.

Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред?

Одлагање уписа постоји у случајевима када постоје здравствени разлози за то, а то препоручи лекар специјалиста који лечи дете. 

Односно, у одређеним случајевима /када је то у најбољем интересу детета/, у складу са чланом 23. Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и/или психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

На који начин се утврђује да ли ће ученик похађати инклузивни наставни процес?

Испитивањем детета при упису у први разред могу се уочити евентуалне тешкоће будућег првака у учењу и прилагођавању на школу, а такође и његове склоности и даровитост.

У том случају, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање.

Односно, након испитивања, школски инклузивни тим може да утврди:

да је дете потпуно спремно за похађање наставе;

да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана који би детету олакшао образовање;

да постоји потреба за додатном подршком за образовање.

 

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи ?

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012. године.
Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога (сарадника из друге установе) школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Структурирање одељења

Након тестирања, стручни сарадник приступа структурирању одељења у циљу добијања приближно једнаких одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца као што су:

број ученика у одељењу;

приближно уједначен број дечака и девојчица у одељењу;

интелектуалне способности, психофизичке карактеристике ученика ...

образовање родитеља;

социјално - економски услови у којима ученик живи и сл.

 

Зашто је, између осталог важно препустити стручној служби школе структурирање одељења?

Поред тога што је то у опису посла стручног сарадника, истичемо важност и следећег:

Учитељи и ученици раде у приближно једнаким условима;

Сви учитељи су једнако оспособљени за педагошки рад, односно, поседују професионалне компетенције за рад са децом.

 

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?
Постоје основни и изборни наставни предмети.

Основни наставни предмети који се изучавају у првом разреду су:

- Српски језик
- Математика
- Енглески језик
- Свет око нас
- Ликовна култура
- Музичка култура
- Физичко васпитање

Прва група изборних предмета обухвата следеће наст. предмете:

- Верска настава
- Грађанско васпитање

Друга група изборних предмета обухвата следеће наст. предмете:

- Народна традиција
- Чувари природе
- Од играчке до рачунара

У погледу изборних предмета, на почетку школске године родитељ детета се опредељује за два, један из прве групе обавезних изборних и један из друге групе изборних предмета.

Колики је недељни фонд часова у првом разреду?

УКУПАН ФОНД часова у првом разреду на недељном нивоу износи: 21.

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају основни предмети: српски језик и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са по 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.

Поред часова редовне наставе, за ученике прваке који спорије напредују у учењу организује се и допунска настава из одређених наставних предмета. Такође, једном недељно по потреби се одржава и час одељењског старешине а у току године се организује и настава у природи, посете и излети ван установе.

Избор уџбеника

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС доноси одлуку о набавци и избору уџбеника за ученике првог разреда.

Како се спроводи оцењивање ученика у првом разреду?

Описно (саопштава се усмено и у писаној форми);

Постигнућа ученика првог разреда прате се периодично – систематским посматрањем, кроз разговор, тестирањем...

 

Ко брине о безбедности ученика школе, тј. како се оно спроводи?

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Школски полицајац

Видео надзор

Дежурни наставници

Учитељи и сви запослени у школи који се старају за безбедност ученика школе.

 

 


 
 
LINKOVI