ОБАВЕШТЕЊЕ о оцењивању ученика током извођења наставе на даљину у трећем класификационом периоду шк.2020/21.год.

March 26, 2021

У складу са Правилником о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 59/2020 – даље: Правилник о измени) који се примењује од 30. априла 2020. године, у складу са Дописом ресорног министарства од 24.3.2021. (број: 601-00-00027/14/2021-15) као и у складу са одлуком Кризног штаба од 24.3.2021. настава на даљину као и непосредна настава треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученикових постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања. У складу са препорукама Кризног штаба и прописаних епидемилошких мера, препорукама ресорног министарства као и важећих законских прописа, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност школама да ученици старијих разреда у мањим групама, у договору са наставницима и одељењским старешинама могу посетити школу ради  усмене и писане провере знања.

Приликом израде распореда провере знања ученика,  треба водити рачуна о следећем:

  • 3-4 писане провере знања ученика је могуће организовати  у ЈЕДНОЈ НЕДЕЉИ (писмени задатак 1, а контролни 2, евентуално 3), а у дану само 1 писана провера знања ученика;
  • ПИСАНЕ провере знања могу се организовати на нивоу групе од 15-оро (тј.,18-оро ученика, што важи за ученике одељења 8/1 и 8/2), тако да по ученику буде 4м2;
  • Приликом УСМЕНЕ провере знања ученика водити рачуна да у учионици истовремено могу боравити највише 3-5 ученика;
  • НЕДЕЉУ ДАНА раније ученицима најавити писмену проверу знања (од стране одељењског старешине);
  • могуће је оценити нумеричким (тзв.бројчаним) оценама домаће задатке, као и остале активности ученика током извођења онлајн као и непосредне наставе пре увођења ванредних мера (излагање, представљање, учешће у дебати, писање есеја, учешће у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, итд.);
  • посебно треба посветити пажњу ученицима који су били НЕОЦЕЊЕНИ на крају првог полугодишта текуће шк.године, њих треба оценити током трећег класификационог периода;
  • критеријуме оцењивања прилагодити ванредним околностима у којима се налазимо;
  • приликом оцењивања ученика инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни за освтаривање исхода;
  • наставник је аутономан у планирању оцењивања, па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци, чија је реализација планирана у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину;
  • РАСПОРЕД писане и усмене провере знања ученика доставити до петка, 26.3.2021. год. педагогу школе, у коме треба јасно назначити: време/датум и тип писмене провере знања ученика; одељење и групу ученика која ће бити испитивана (А/Б), назив предмета..

Сличне вести

Основне информације

адреса

Милутина Миланковића 148,
Нови Београд

радно време

07-18h боравак ученика,
08-16h управа школе

број телефон и е пошта

direktorka.djstrugar@gmail.com

os37nbg@gmail.com

osdjurostrugarsekretar@gmail.com

+381 11 6140 126

+381 11 6140 414