ОШ “ђуро стругар”

Школски одбор

Орган управљања има девет чланова укључујући и председника. Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. Надлежност органа управљања Орган управљања установе:

Позовите нас

+381 11 6140 126

Пошаљите нам питање на

оsdjurostrugarnbgd@gmail.com

01.

Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

02.

Доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

03.

Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

04.

Доноси финансијски план установе, у складу са законом;

06.

Расписује конкурс за избор директора установе;

08.

Закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;

10.

Доноси одлуку о проширењу делатности установе;

12.

Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

13.

Одлучује по жалби на решење директора;

05.

Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

07.

Даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;

09.

Одлучује о правима и обавезама директора установе;

11.

Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

14.

Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања. Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања. За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.